Call for Papers

Call for Papers

ประกาศรับบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ หัวข้อ “ความท้าทายทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุคดิจิทัล: เฟื่องฟูหรือถดถอย?” วันที่ 17-18  มิถุนายน พ.ศ. 2564

การเสนอบทความวิจัยและการนำเสนอผลงาน

มีรายละเอียดหลักเกณฑ์และรูปแบบการเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ดังนี้

1.บทความวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารหรือการประชุมวิชาการที่อื่น และเป็นผลงานใน 3 กลุ่มสาขา คือ

 •  กลุ่มมนุษยศาสตร์ : ภาษาและภาษาศาสตร์ วรรณคดี จิตวิทยา ศาสนา ปรัชญา
 • กลุ่มสังคมศาสตร์  : ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา
 • กลุ่มศาสตร์ประยุกต์ : บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว สารสนเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา

การศึกษา

2. การนำเสนอผลงานให้นำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุม โดยใช้เวลาในการนำเสนอ 20 นาที ซักถาม 5 นาที

3. บทความฉบับเต็มที่ผู้นำเสนอผลงานได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จะได้ตีพิมพ์เผยแพร่ใน Proceedings ของการประชุม

การจัดเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย

การจัดเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย มีรูปแบบดังนี้

1.ความยาวของต้นฉบับ  12 – 15  หน้ากระดาษ A4  ตัวอักษร TH SarabunPSK  16

โดยใช้ไฟล์ word และไฟล์ pdf อย่างละ 1 ไฟล์

2.เนื้อหาของบทความ  ประกอบด้วย

 • 2.1  ชื่อบทความ (Title)  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • 2.2  ชื่อผู้เขียน  (Authors)   ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยระบุสถานะผู้เขียน ตำแหน่งทางวิชาการ  และสถานที่ทำงาน (เฉพาะภาษาไทย) ที่เชิงอรรถ  (Footnote)
 • 2.3  บทคัดย่อ  (Abstract)  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ภาษาละไม่เกิน  250  คำ
 • 2.4  คำสำคัญ  (Keyword)  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  อย่างละไม่เกิน  5  คำ
 • 2.5  ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย

………………..-  บทนำ

………………..-  การทบทวนวรรณกรรม

………………..-  วิธีการวิจัย

………………..-  ผลการวิจัย

………………..-  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย

………………..-  รายการอ้างอิง  (ใช้ตามแบบ  APA) *** Download รูปแบบการเขียนรายการอ้างอิงแบบ APA  ***

 1. การตั้งค่าหน้ากระดาษพิมพ์ด้วยกระดาษ A4 ระยะบรรทัด 1 เท่า (Single space) พร้อมระบุเลขหน้า ตั้งระยะขอบกระดาษบนและล่าง ซ้ายและขวา 2.5 ซม. (1 นิ้ว)
 2. รูปแบบการจัดหน้าเนื้อหาในบทความ *** Download Template Research Article Format *** Research Article Format(Thai) , Research Article Format (English)

กำหนดการสำคัญ

ระยะเวลา ขั้นตอนการดำเนินงาน
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 มิ.ย. 64 ลงทะเบียนออนไลน์
25 พ.ค. 64 วันสุดท้ายของการรับบทคัดย่อ
5 มิ.ย. 64 วันสุดท้ายของการรับบทความฉบับสมบูรณ์
17 – 18 มิ.ย. 64 วันประชุมวิชาการ

อัตราค่าลงทะเบียน

 อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับงานประชุมระดับชาติ

ประเภทของผู้นำเสนอ ลงทะเบียนล่วงหน้า (ภายในวันที่ 15 .. 64) ลงทะเบียนปกติ (ภายในวันที่ 10 มิ.. 64)
ชาวไทยและผู้พำนักในราชอาณาจักรไทย 1,800 2,200
ชาวต่างชาติที่พำนักในราชอาณาจักรไทย 2,000 2,500
นิสิต นักศึกษา 900 1,300

  อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับงานประชุมระดับนานาชาติ

ประเภทผู้นำเสนอ

ลงทะเบียนล่วงหน้า

(ภายในวันที่ 15 .. 64)

ลงทะเบียนปกติ (ภายในวันที่ 10 มิ.. 64)
ชาวไทยและผู้พำนักในราชอาณาจักรไทย 2,000 2,500
ชาวต่างชาติที่พำนักนอกราชอาณาจักรไทย 70 USD 85 USD
นิสิต นักศึกษา 1,000 1,500

หมายเหตุ: กรณีชำระค่าลงทะเบียนแล้ว คณะผู้จัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ

การชำระค่าลงทะเบียน

 1. ให้โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาแหลมทอง บางแสน หมายเลขบัญชี 386-1-00442-9 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา
 2. เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว แจ้งโอนเงินที่แบบฟอร์มออนไลน์ โดยสแกนหลักฐานการโอนเงิน และกรอกรายละเอียดวันในการโอนเงิน

วิธีการสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม/ส่งบทความวิจัย

 1. ส่งบทความวิจัยที่ต้องการตีพิมพ์มายังคณะกรรมการดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้ด้วย

วิธีการส่งแฟ้มข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ใน รูปแบบ .pdf ที่เว็บไซต์ http://hic2021.buu.in.th/

 1. การส่งบทความผ่านเว็บไซต์ http://hic2021.buu.in.th/   ผู้ส่งบทความจะต้อง log in เข้าสู่ระบบ กรอก รายละเอียดในหน้า web เพื่อสมัครสมาชิกให้ครบถ้วน
 2. แนบแฟ้มข้อมูลต้นฉบับบทความที่เตรียมด้วยขนาดกระดาษ A4 ตามรูปแบบและคำแนะนำการ

เขียนบทความ

 1. เมื่อระบบได้รับบทความเรียบร้อยแล้วจะมี e-mail ตอบกลับอัตโนมัติไปยังผู้ส่งบทความทราบตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้
 2. คณะกรรมการดำเนินการประชุมขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาบทความที่ส่งหลังจากวันที่กำหนด และจะไม่ส่งคืนเอกสารใด ๆ ทั้งสิ้น
 3. คณะกรรมการดำเนินการประชุมจะส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน ๓ ท่านอ่านและประเมินบทความ
 4. หลังจากได้รับบทความคืน ทางคณะกรรมการดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ส่งบทความทราบทาง e-mail ซึ่งหากมี การแก้ไขให้เจ้าของบทความดำเนินการ แก้ไขและส่งคืนตามวัน เวลาที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
 5. หลังจากตรวจสอบการแก้ไขแล้ว ทางคณะกรรมการดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการพิจารณาอย่างเป็นทางการให้ทราบ
 6. เมื่อบทความผ่านการพิจารณาให้นำเสนอในการประชุมได้ ผู้ส่งบทความต้องดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมตามวันเวลาที่ กำหนด
 7. ผู้เขียนจำนวนอย่างน้อย ๑ ท่านของแต่ละบทความ ต้องลงทะเบียนและนำเสนอผลงานวิจัยตามกำหนดเวลาที่คณะกรรมการกำหนด ไว้ หากไม่ได้ปฏิบัติตามนี้คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตีพิมพ์บทความวิจัยลงใน Proceedings ของการประชุมนี้