08:00 – 08:30 น. ลงทะเบียน
08:30 – 09:00 น. พิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 15 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2
09:00 – 12:00 น. ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ ความคล่องตัวด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 17:00 น. การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายสาขามนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์ และศาสตร์ประยุกต์ ของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ