ABOUT CONFERENCE

การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 15 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2
“ความคล่องตัวด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในโลก VUCA”
(15th National and  2nd International Conference on Humanities and Social Sciences)
“Agility in Humanities and Social Sciences in a VUCA world”
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

 

 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันทั่วโลกกำลังพบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงต่อเนื่องมากมายทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม ซึ่งส่งผลทำให้รูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันและพฤติกรรมของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดภายใต้ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ จำเป็นต้องรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง ทบทวนตัวเอง และปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการเรียนรู้และการสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราปรับตัว และอยู่ได้อย่างคล่องตัวในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงเช่นนี้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตระหนักถึงสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงสำคัญอันเกิดขึ้นทั่วโลกนี้ และเล็งเห็นว่าเราจำต้องทบทวนความคล่องตัวทางศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อปรับตัว และในการใช้ศาสตร์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาแก้ไขปัญหาใหม่ ๆ ของมนุษย์และสังคมที่หลากหลายและซับซ้อน อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบรุนแรง จึงได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 15 และเปิดโอกาสสู่ความเป็นสากลด้วยการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ควบคู่กันไปด้วย

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติดังกล่าวเป็นกลไกหนึ่งที่มีส่วนกระตุ้นให้นักวิชาการได้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อสนองตอบต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาของสังคม อีกทั้งยังเป็นการสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งในปี 2565 นี้จะจัดขึ้นในหัวข้อ ความคล่องตัวด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในโลก VUCA โดยมุ่งหวังว่าการจัดการประชุมครั้งนี้จะนำมาซึ่งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ และได้องค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามนุษย์ให้ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าและมีความสุขในสังคมที่มีคุณภาพและมีความคล่องตัวในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างนักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
  • เพื่อเป็นเวทีในการสร้างกลไกที่เป็นช่องทางเวทีนำเสนอแลกเปลี่ยน และเผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่สาธารณะที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
  • เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

สถานที่ดำเนินโครงการ

เป็นการประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกล (Virtual Conference) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย

  • นักวิจัยภายใน และจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา
  • นักวิจัยจากต่างประเทศ
  • นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาวไทยและและชาวต่างประเทศ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา
  • คณะกรรมการดำเนินงาน และผู้สนใจทั่วไป

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา