CALL FOR PAPERS

ประกาศรับบทความวิจัย

เพื่อนำเสนอในงานการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 15 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

“ความคล่องตัวด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในโลก VUCA”

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

การเสนอบทความวิจัยและการนำเสนอผลงาน

มีรายละเอียดหลักเกณฑ์และรูปแบบการเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ดังนี้

 1. บทความวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารหรือการประชุมวิชาการที่อื่น และเป็นผลงานใน 3 กลุ่มสาขา คือ
  – กลุ่มมนุษยศาสตร์ : ภาษาและภาษาศาสตร์ วรรณคดี จิตวิทยา ศาสนา ปรัชญา
  – กลุ่มสังคมศาสตร์ : ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา
  – กลุ่มศาสตร์ประยุกต์ : บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว สารสนเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา การศึกษา
 2. การนำเสนอผลงานให้นำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุม โดยใช้เวลาในการนำเสนอ 20 นาที ซักถาม 5 นาที
 3. บทความฉบับเต็มที่ผู้นำเสนอผลงานได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จะได้ตีพิมพ์เผยแพร่ใน Proceedings ของการประชุม

การจัดเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย
การจัดเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย มีรูปแบบดังนี้

 1. ความยาวของต้นฉบับ 12 – 15 หน้ากระดาษ A4 ตัวอักษร TH SarabunPSK 16 โดยใช้ไฟล์ word และไฟล์ pdf อย่างละ 1 ไฟล์
 2. เนื้อหาของบทความ ประกอบด้วย
  2.1 ชื่อบทความ (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  2.2 ชื่อผู้เขียน (Authors) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยระบุสถานะผู้เขียน ตำแหน่งทางวิชาการ และสถานที่ทำงาน (เฉพาะภาษาไทย) ที่เชิงอรรถ (Footnote)
  2.3 บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาษาละไม่เกิน 250 คำ
  2.4 คำสำคัญ (Keyword) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละไม่เกิน 5 คำ
  2.5 ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย
  – บทนำ
  – การทบทวนวรรณกรรม
  – วิธีการวิจัย
  – ผลการวิจัย
  – อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
  – รายการอ้างอิง (ใช้ตามแบบ APA) *** Download รูปแบบการเขียนรายการอ้างอิงแบบ APA ***
 3. การตั้งค่าหน้ากระดาษพิมพ์ด้วยกระดาษ A4 ระยะบรรทัด 1 เท่า (Single space) พร้อมระบุเลขหน้า ตั้งระยะขอบกระดาษบนและล่าง ซ้ายและขวา 2.5 ซม. (1 นิ้ว)
 4. รูปแบบการจัดหน้าเนื้อหาในบทความ *** Download Template Research Article English Format(PDF) /(File Word) ***  *** Download Template Research Article Thai Format(PDF) /(File Word) ***

กำหนดการสำคัญ

 

ขยายเวลาถึงวันที่ 17 มิ.ย. 65 เปิดรับบทความวิจัย (Full Paper)
วันที่ 24 มิ.ย. 65 วันสุดท้ายของการส่งบทความแก้ไขฉบับสมบูรณ์พร้อมส่งคลิปวิดีโอนำเสนอ
วันที่ 1 ก.ค. 65 วันประชุมวิชาการ

 การลงทะเบียน
 อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับงานประชุมระดับนานาชาติ

ประเภทผู้นำเสนอ ชำระค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงานภายในวันที่ 25 พ.ค. 65
บุคคลทั่วไป 2,500 บาท
คนต่างชาติ 90 USD
นิสิต นักศึกษา 1,700 บาท

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับงานประชุมระดับชาติ

ประเภทผู้นำเสนอ ชำระค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงานภายในวันที่ 25 พ.ค. 65
บุคคลทั่วไป 2,300 บาท
นิสิต นักศึกษา 1,500 บาท

หมายเหตุ: กรณีชำระค่าลงทะเบียนแล้ว คณะผู้จัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ

ช่องทางการชำระค่าลงทะเบียน: โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

 • ธนาคาร: ธนาคารกรุงไทย
 • สาขา: มหาวิทยาลัยบูรพา
 • รหัสสาขา: 386
 • ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยบูรพา
 • เลขที่บัญชี: 386-1-00442-9
 • Swift code: KRTHTHBK

* ผู้สมัครต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมธนาคารทั้งภายในและต่างประเทศทั้งหมด กรุณาระบุชื่อผู้สมัครให้ชัดเจน และเมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณาสแกนหลักฐานการชำระเงินพร้อมใบสมัครส่งมาที่ nichuso2022@gmail.com ในวันที่ชำระเงิน