“ความคล่องตัวด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในโลก VUCA”

NIC-HUSO 2022

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 15 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2

Overall

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, สมาคมไทยคดีศึกษาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี, สมาคมพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม (สพช.), สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, เครือข่ายการสนับสนุนการแปลและวัฒนธรรมจีน จัดการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 15 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 (การประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกล) ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไปทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รวมถึงเป็นเวทีให้นักวิจัยได้เผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่สาธารณชน

Faculty of Humanities and Social Sciences, Burapha University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Prince of Songkla University Pattani Campus, Korean Association for Thai Studies, The Association for Local Community and Social Development. (ACLSD), P.E.N. International Thailand-Centre Under the Royal Patronage of H.M. The King, Chinese Culture Translation & Studies Support Network jointly organized the 15th National and 2nd International Conference on Humanities and Social Sciences 2022 (NIC-HUSO 2022) under the topic of “Agility in Humanities and Social Sciences in a VUCA world” (Virtual conference) on 1 July 2022. The objective of conference is to be a platform to exchange knowledges and experiences among researchers, students, graduate students and those interested in humanities and social sciences, as well as this conference will be a forum for researchers to disseminate their research results to the public.

Keynote Speakers

Conference Program

08:00 – 08:30 น. การลงทะเบียนออนไลน์
08:30 – 09:00 น. พิธีเปิดงานประชุม
09:00 – 10:30 น. ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ ความคล่องตัวด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในโลก VUCA
10:30 – 13.00 น. ประชุมวิชาการกลุ่มย่อย
13.00 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
13.30 – 16.30 น. ประชุมวิชาการกลุ่มย่อย (ต่อ)

เข้าร่วมการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 15 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 ผ่านโปรแกรม ZOOM
Zoom Meeting ID : 951 3403 2934
Passcode : 503422
หรือ
https://zoom.us/j/95134032934?pwd=S2M1eCtJQUZ3K29KZUxwMEZzME4wdz09

ขยายเวลาถึงวันที่ 17 มิ.ย. 65 เปิดรับบทความวิจัย (Full Paper)
วันที่ 24 มิ.ย. 65 วันสุดท้ายของการส่งบทความแก้ไขฉบับสมบูรณ์พร้อมส่งคลิปวิดีโอนำเสนอ
วันที่ 1 ก.ค. 65 วันประชุมวิชาการ

   

Hosted By

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor